Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ có đã có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2011 tại Thanh hóa và Hà Tĩnh. Năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thi công và đưa vào vận hành 121 công trình quan trắc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế nhằm hoàn thiện mạng lưới quan trắc phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ cho cả vùng Bắc trung Bộ. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm hai tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 7, dự báo mực nước cho tháng tháng 8 và 9 như sau:
1. Tỉnh Thanh Hóa
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6 với 10/11 công trình có mực nước dâng và 1/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,53m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,86m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và sâu nhất là 8,14m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,44m và 0,95m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13-TH). Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng với 7/11 công trình có mực nước dâng, 3/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/11 công trình mực nước hạ so với mực nước thực đo tháng 7.
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6, với 10/13 công trình có mực nước dâng, 2/13 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/13 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,54m tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (QT10a-TH) và hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8a-TH). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,96m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11a-TH) và sâu nhất là 8,11m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm trước và so với 5 năm trước có xu thế hạ. 7, 8. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,53m và 1,36m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12a-TH). Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 7 với 8/13 công trình có mực nước dâng và 5/13 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể.
2. Tỉnh Nghệ An
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6 với 17/18 công trình có mực nước dâng và 1/18 công trính có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất 1,88m tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương (QT6a-NA). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,39m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (QT14a-NA) và sâu nhất là 12,08m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HĐ).
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6 với 19/20 công trình có mực nước dâng và 1/20 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất 1,92m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,96m tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (QT18a-NA) và sâu nhất là 10,65m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC).
3. Tỉnh Hà Tĩnh
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6 với 11/11 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,26m tại Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (QT3-HS).Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,76m tại xã Thạch Đình, huyện Thạch Hà (QT7-HT) và sâu nhất là 6,74m tại xã Sơn Diện, huyện Hương Sơn (QT3-HS).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế hạ và 5 năm trước đều có xu dâng. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,50 và 0,21m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (QT5-HT) và xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT). Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 7, với 4/6 công trình mực nước hạ và 2/6 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể.
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6 với 12/12 công trình có mực nước hạ dâng. Giá trị mực nước dâng cao nhất 1,88m xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,94m tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (QT6-HT) và sâu nhất là 6,46m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế hạ và so với 5 năm trước có xu thế dâng. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,81m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK) và 0,20m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT). Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng nhẹ so với thực đo tháng 7, với 4/9 công trình có mực nước dâng, 3/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/9 công trình có mực nước hạ.
4. Tỉnh Quảng Bình
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 6, với 6/14 công trình có mực nước dâng, 4/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/14 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,85m tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch (QT6a-QB) và dâng cao nhất là 0,27m tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (QT17-QB). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,80m tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (QT17-QB) và sâu nhất là 5,91m tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (QT7-QB).
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6, với 6/7 công trình có mực nước dâng, 2/7 công trình mực nước hạ và 1/7 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,26m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (QT5-QB) và hạ thấp nhất là 0,14 tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch (QT1b-QB). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,14m tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (QT9b-QB) và sâu nhất là 4,51m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (QT5-QB).
5. Tỉnh Quảng Trị
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6, với 3/5 công trình có mực nước dâng và 2/5 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước mực nước dâng cao nhất là 0,22m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,83m tại xã Hải Trường, huyện Hải Trường (QT12-QT) và sâu nhất là 7,29m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6, với 6/10 công trình có mực nước dâng và 4/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,46m tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (QT6-QT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,44m tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (QT11a-QT) và sâu nhất là 7,39m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong   (QT9b-QT).
6. Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 6 với 4/7 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, 2/7 công trình có mực nước hạ và 1/7 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất 0,19m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8a-H). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,62m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3a-H) và sâu nhất là 3,79m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8a-H).
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 6 với 6/9 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, 2/9 công trình có mực nước hạ và 1/9 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,10m tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (QT9-H). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,21m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là 4,57m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8b-H).

Chi tiết xem tại đây