Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 6 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).
Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8 năm 2018. Kết quả được thể hiện như sau:

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5, có 22/32 công trình mực nước dâng, 8/32 công trình mực nước hạ và 1/32 công trình dâng không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,75m tại xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai (LK14T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Ia RSươn, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK32aT)

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 7/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6/2018, có 28/31 công trình mực nước dâng, 2/31 công trình mực nước hạ và 1/31 công trình hạ không đáng kể (xem hình 5). Mực nước dâng cao từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở huyện Mang Yang; huyện Đăk Pơ của tỉnh Gia Lai và huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

I.2. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII) Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5, có 21/27 công trình mực nước dâng, 5/27 công trình mực nước hạ và 1/27 công trình dâng không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 8,86m tại xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (CB1-I) và giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (CB4-II).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 7/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6/2018, có 25/26 công trình mực nước dâng, 1/26 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng cao từ 2,0m đến 4,0m tập trung ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai và huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. Mực nước hạ thấp từ 0,05m đến 0,5m tại huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông.

I.3. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5, có 62/71 công trình mực nước dâng, 4/71 công trình mực nước hạ và 5/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 6,32m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,21m tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK09T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 7/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6/2018, có 52/71 công trình mực nước dâng, 8/71 công trình mực nước hạ và 11/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng cao từ 2,0m đến 3,0m tập trung ở huyện Đức Cơ và huyện Chư Păh của tỉnh Gia Lai. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở huyệ Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

I.4. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5, có 15/22 công trình mực nước hạ, 6/22 công trình mực nước dâng và 1/22 công trình dâng không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,01m xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK137T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,72m tại xã Ia RSươn, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK31T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 7/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6/2018, có 14/22 công trình mực nước dâng, 5/22 công trình mực nước hạ và 3/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng cao từ 2,0m đến 2,5m tập trung ở huyện Đắk Hà, huyện Đắk Tô của tỉnh Kon Tum. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Xem chi tiết tại đây