Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 5 năm 2018 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 6 và 7 năm 2018. Kết quả được thể hiện như sau:
I. Tổng quan diễn biến mực nước
I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng, có 20/42 công trình mực nước dâng, 9/42 công trình mực nước hạ và 13/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,70m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,66m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 6/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5/2018, có 31/42 công trình mực nước dâng, 1/41 công trình mực nước hạ và 9/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Củ Chi, quận 12 – TP Hồ Chí Minh; TX Tây Ninh – tỉnh Tây Ninh. Mực nước hạ từ 0,05m đến 0,25m tập trung ở huyện Thạnh Hóa – tỉnh Long An; huyện Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp.

I.2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng và hạ, có 8/25 công trình mực nước dâng, 8/25 công trình mực nước hạ và 9/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,20m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222230) và giá trị hạ thấp nhất là 0,22m tại xã Kiên Lương, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (Q104020).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 6/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5/2018, có 31/26 công trình mực nước dâng, 1/26 công trình mực nước hạ và 10/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,10m đến 1,50m tập trung ở huyện Hóc Môn và quận 12 – TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,05m đến 0,25m tập trung ở huyện Cần Giờ – TP Hồ Chí Minh.

I.3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, có 10/21 công trình mực nước hạ, 5/21 công trình mực nước dâng và 6/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị thấp nhất là 0,22m tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Q612040) và giá trị hạ dâng cao nhất là 1,01m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 6/2018 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 5/2018, có 9/21 công trình mực nước dâng, 4/21 công trình mực nước hạ và 8/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mục nước dâng từ 0,10m đến 1,50m tập trung ở huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai. Mực nước hạ từ 0,05m đến 0,25m tập trung ở huyện Tân Trụ, huyện Đức Hòa – tỉnh Long An; TP Sóc Trăng – tỉnh Sóc Trăng; huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh.

I.4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng, có 11/25 công trình mực nước dâng, 8/25 công trình mực nước hạ và 6/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,83m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (Q32604TM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 6/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5/2018, có 14/26 công trình mực nước dâng, 5/26 công trình mực nước hạ và 6/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00 đến 1,50m tập trung ở huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,05m đến 0,25m tập trung ở huyện Long Mỹ – tỉnh Hậu Giang ; huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp; huyện Cần Giờ – TP Hồ Chí Minh; TP Sóc Trăng – tỉnh Sóc Trăng; TP Cà Mau – tỉnh Cà Mau.

I.5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, có 12/23 công trình mực nước hạ, 3/23 công trình mực nước dâng và 8/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q40404TM1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 6/2018 có xu hướng dâng hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 5/2018, có 7/24 công trình mực nước dâng, 6/24 công trình mực nước hạ và 11/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,00m đến 1,50m tập trung ở huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ từ 0,50m đến 1,00m tập trung ở huyện Trà Cú – tỉnh Trà Vinh.

Xem chi tiết tại đây