Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 5 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ có đã có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2011 tại Thanh hóa và Hà Tĩnh. Năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thi công và đưa vào vận hành 121 công trình quan trắc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế nhằm hoàn thiện mạng lưới quan trắc phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ cho cả vùng Bắc trung Bộ. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm hai tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Nhìn chung diễn biến mực nước trung bình tháng 5 cả hai tầng trong vùng có xu thế hạ so với tháng 4. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất dự báo mực nước trong tháng 6, 7 tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh như sau:

Dự báo mực nước trong tháng 6 tầng chứa nước Holecene (qh) có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể so với thực đo tháng 5 tại tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên khu vực tỉnh Hà Tĩnh mực nước có xu thế hạ. Đối với tầng chứa nước Pleistocene (qp) khu vực tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh dự báo mực nước trong tháng 6 có xu thế hạ thấp so với mực nước thực đo tháng 5.

I. Tỉnh Thanh Hóa
1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4 với 6/11 công trình có mực nước hạ, 3/11 công trình có mực nước dâng và 2/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,59m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và dâng cao nhất là 0,19m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể ở khu vực phía Bắc tỉnh với 4/11 công trình có mực nước dâng và 3/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, tuy nhiên khu vực phía Nam lại có xu thế hạ với 4/11 công trình dự báo có mực nước hạ so với mực nước thực đo tháng 5

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4, với 8/13 công trình có mực nước hạ, 3/13 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/13 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,48m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8a-TH) và dâng cao nhất là 0,12m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5a-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể và hạ so với mực nước thực đo tháng 5 với 6/13 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, 5/13 công trình có mực nước hạ và 2/13 công trình có mực nước dâng

III. Tỉnh Hà Tĩnh
1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 4 với 6/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, 4/11 công trình có mực nước hạ và duy nhất một công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,43m tại xã Sơn Diện, huyện Hương Sơn (QT3-HS) và dâng cao nhất là 0,29m tại TT Phố Châu, huyện Hương Sơn (QT2a-HS).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 5, với 5/6 công trình mực nước hạ và 1/6 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 4 với 5/12 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, 4/12 công trình có mực nước dâng và 3/12công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,08m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK) và dâng cao nhất 0,16m TT Phố Châu, huyện Hương Sơn (QT2b-HS).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế hạ so với thực đo tháng 5, với 8/9 công trình có mực nước hạ và 1/9 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể

Xem chi tiết tại đây