Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ có đã có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2011 tại Thanh hóa và Hà Tĩnh. Năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thi công và đưa vào vận hành 121 công trình quan trắc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế nhằm hoàn thiện mạng lưới quan trắc phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ cho cả vùng Bắc trung Bộ.
Trong bản tin tài nguyên nước tháng chúng tôi tiến hành đánh giá biến động nước dưới đất và dự báo mực nước tại các công trình quan trắc điển hình trong tỉnh tại các vùng có công trình quan trắc đã hoạt động từ năm 2011 (tỉnh Thanh hóa và Hà Tĩnh). Tại các tỉnh có công trình quan trắc mới đưa vào vận hành từ tháng 1 năm 2018, chúng tôi tiến hành đánh giá chung biến động nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước của các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp).
Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I. Tỉnh Thanh Hóa
1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ và dâng so với tháng 3 với 3/11 công trình có mực nước hạ, 4/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/11 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,38m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH) và dâng cao nhất là 0,35m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 4 với 4/11 công trình dự báo có mực nước hạ, 2/11 công trình có mực nước dâng và 5/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể
2.  Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 3, với 4/13 công trình có mực nước hạ, 7/13 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/13 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,38m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định (QT1a-TH) và dâng cao nhất là 0,29m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6a-TH).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 4 với 7/13 công trình có mực nước hạ, 2/13 công trình có mực nước hạ không đáng kể và 4/13 công trình có mực nước dâng
II. Tỉnh Nghệ An
1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng và hạ so với tháng 3 với 7/18 công trình có mực nước hạ, 5/18 công trính có mực nước dâng hạ không đáng kể và 6/18 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (QT9a-NA) và dâng cao nhất 0,96m tại xã Quang Phong, huyện Thái Hòa (QT1a-HĐ).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,49m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (QT14a-NA) và sâu nhất là 14,26m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp   (QT2-HĐ).
2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 3 với 6/20 công trình có mực nước hạ, 10/20 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/20 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,48m tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (QT7-NA) và dâng cao nhất 0,51m tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (QT3-CC).
III. Tỉnh Hà Tĩnh
1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3 với  9/11 công trình có mực nước hạ, 2/11 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,39m tại TT.Phố Châu, huyện Hương Sơn (QT2a-HS).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 4
2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3 với 6/12 công trình có mực nước hạ, 5/12 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và duy nhất có một công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,40m tại TT Phố Châu, huyện Hương Sơn (QT2b-HS) và dâng cao nhất 0,21m tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2a-HT)
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với thực đo tháng 4

Xem chi tiết tại đây