Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 3 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho những tháng tiếp theo. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
1. Tầng chứa nước Holocene (qh):
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế hạ với 20/22 công trình mực nước hạ và 2/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,03m tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (QT6a-QN).
Trong tháng 3, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,78m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,17m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu thế hạ so với cùng thời điểm 1 năm trước và dâng so với 4 năm trước. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 4 năm trước lần lượt là 1,37m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và 0,65m tại xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16a-QĐ)
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu thế hạ so với thực đo tháng 3, với 20/22 công trình mực nước hạ, có 1/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và duy nhất 1 công trình có mực nước dâng.
2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp):
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với tháng 2 có xu thế hạ với 10/10 công trình có mực nước hạ. Giá trị mưc nước hạ thấp nhất là 0,76m tại xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT11b-QD).
Trong tháng 3, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,74m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,28m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QĐ).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu thế hạ so với cùng thời điểm 1 năm trước và dâng so với 4 năm trước. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 4 năm trước lần lượt là 0,97m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và 0,36 tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13b-QD)
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu thế hạ so với thực đo tháng 3, với 10/10 công trình có mực nước hạ.

Chi tiết xem tại đây