Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 2 năm 2018 vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho những tháng tiếp theo. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

  1. Tầng chứa nước Holocene (qh):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ với 20/22 công trình mực nước hạ và 2/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,47m tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (QT6a-QN).

Trong tháng 2, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,12m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,95m tại xã Tam Thăng, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16b-QD).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với cùng thời điểm 1 năm trước và dâng so với 4 năm trước. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 4 năm trước lần lượt là 1,53m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và 0,4m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (QT2a-QN)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế hạ so với tháng 2, với 21/22 công trình có mực nước hạ và duy nhất 1 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể.

  1. Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ với 8/10 công trình mực nước hạ và 2/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mưc nước hạ thấp nhất là 0,62m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN).

Trong tháng 2, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 5,87m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 0,95m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (QT17-QĐ).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 có xu thế hạ so với cùng thời điểm 1 năm trước và dâng so với 4 năm trước. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước là 1,21m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN).

Dự báo: Diễn biến mực nước tháng 3 có xu thế hạ so với tháng 2, với 10/10 công trình có mực nước hạ.

Chi tiết xem tại đây