Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 12/2018 và tháng 1/2019. Kết quả được thể hiện như sau:

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10 với 11/22 công trình mực nước dâng, 5/22 công trình mực nước hạ và 6/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,84m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN) và hạ thấp nhất là 0,30m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT3b-QN).

Trong tháng 11, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,93m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 0,93m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu thế dâng so với thực đo tháng 11, với 22/22 công trình mực nước dâng.

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, với 8/10 công trình có mực nước dâng, 1/10 công trình có mực nước hạ và 1/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,37m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD). Giá trị mực nước hạ là 0,11m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (QT4b-QN).

Trong tháng 11, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,61m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 0,78m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế hạ và so với cùng thời điểm 4 năm trước không có xu thế rõ ràng

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 so với thực đo tháng 11 có xu thế dâng, với 10/10 công trình có mực nước dâng

Xem chi tiết tại đây