Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho những tháng tiếp theo. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

1. Tầng chứa nước Holocene (qh):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng với 15/22 công trình mực nước dâng, 4/22 công trình mực nước hạ và 3/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể (xem hình 1). Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,92m tại phường xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT3b-QN) và hạ thấp nhất là 0,14m tại Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (QT6a-QN).

Trong tháng 10, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,24m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,10m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 4 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 4 năm trước lần lượt là 0,61m tại Xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam (QT15-QD) và 1,44m tại Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi (QT6a-QN)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng so với thực đo tháng 10 (xem hình 4), với 22/22 công trình mực nước dâng.

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng, với 9/10 công trình có mực nước dâng và 1/10 công trình có mực nước dâng không đáng kể (xem hình 5). Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,62m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Trong tháng 10, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,92m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,15m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 4 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 4 năm trước lần lượt là 0,55m và 0,42m cùng tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13b-QD)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với thực đo tháng 10 có xu thế dâng (xem hình 8), với 10/10 công trình có mực nước dâng.

Xem chi tiết tại đây