Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho những tháng tiếp theo. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

  1. Tầng chứa nước Holocene (qh):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 năm 2018 so với tháng 12 năm 2017 có xu thế hạ với 20/22 công trình có mực nước hạ và có 2/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,92m tại xã Nghĩa Dõng, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (QT5a-QN).

Trong tháng 1, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 5,48m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN); mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,49m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 có xu thế hạ so với cùng thời điểm 1 năm trước và dâng so với 4 năm trước. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 4 năm trước lần lượt là 1,78m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và 0,05m tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP, Đà Nẵng (QT3a-QD)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ so với tháng 1, với 17/22 công trình có mực nước hạ, có 3/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và có 2/22 công trình có mực nước dâng.

  1. Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 năm 2018 so với tháng 12 năm 2017 có xu thế hạ, với 9/10 công trình có mực nước hạ và 1/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mưc nước hạ thấp nhất là 0,56m tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (QT7b-QN).

Trong tháng 1, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 5,48m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,49m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 có xu thế hạ so với cùng thời điểm 1 năm trước và dâng so với 4 năm trước. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 4 năm trước lần lượt là 1,59m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và 0,18m xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, Quảng Nam (QT4a-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước tháng 2 có xu thế hạ so với tháng 1, với 9/10 công trình có mực nước hạ và có 1/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể.

Chi tiết xem tại đây