Những điểm cần chú ý trong diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 1 năm 2018

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước:

– Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 01 năm 2018 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3279 cm;

– Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 01 năm 2018 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 332 cm, giảm 38 cm so với tháng trước, giảm 01 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 10 cm so với giá trị trung bình tháng 01 nhiều năm.

Về chất lượng nước:

– Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông tốt hơn so với tháng trước.

– Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt, nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Chất lượng nước sông ít thay đổi so với tháng trước.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 01 năm 2018 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20827 cm, giảm 30 cm so với tháng trước, tăng 01 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 21 cm so với giá trị trung bình tháng 01 nhiều năm.

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 01 năm 2018 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48735 cm, giảm 42 cm so với tháng trước, giảm 40 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 54 cm so với giá trị trung bình tháng 01 nhiều năm.

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 01 năm 2018 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88013 cm, giảm 40 cm so với tháng trước, giảm 12 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 22 cm so với giá trị trung bình tháng 01 nhiều năm.

– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 01 năm 2018 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12688 cm, giảm 43 cm so với tháng trước, tăng 56 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 77 cm so với giá trị trung bình tháng 01 nhiều năm.

Về chất lượng nước:

– Chất lượng nước sông tại trạm Ya Yun Hạ bị ô nhiễm do chỉ số Tổng Coliform và độ đục tăng cao, từ giữa tháng chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Chất lượng nước sông suy giảm so với tháng trước.

– Chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, đến giữa tháng nước bị ô nhiễm nặng (do tổng Coliform, DO tăng cao) cần có các biện pháp xử lý kịp thời. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.

– Chất lượng nước sông tại trạm Đại Ninh có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, đến giữa tháng chất lượng nước sông được cải thiện, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. So với tháng trước, chất lượng nước sông đã được cải thiện đáng kể.

– Chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý. So với tháng trước, chất lượng nước sông thay đổi không đáng kể.

Chi tiết xem tại đây