Hiện trạng trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Hiện trạng trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam
Trung Bộ

Vùng Nam Trung Bộ hiện có 03 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây
dựng theo Quyết định số 2208/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 4 trạm quan
trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2007-2010”. Hiện
nay còn có 02 trạm đang thực hiện quan trắc. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ
nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.
Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ được
bố trí như sau:

– Trạm Phú Ninh (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm
trên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng
Nam; thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, diện tích lưu vực khống chế là 120 km2; được quan
trắc từ tháng 4 năm 2011.

– Trạm An Thạnh (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằm trên
bờ trái sông Kỳ Lộ, thuộc thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; thuộc
lưu vực sông Kỳ Lộ, diện tích lưu vực khống chế là 1180 km2; được quan trắc từ tháng 4
năm 2011

Sơ đồ mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước mặt – vùng Duyên hải Nam
Trung Bộ

Xem chi tiết tại đây.