Thông báo tài nguyên nước mặt 10/2016 vùng Duyên hải Nam trung bộ và Tây nguyên

Hiện trạng trạm quan trắc tài nguyên nuớc mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ  

Vùng Nam Trung Bộ hiện có 03 trạm quan trắc tài nguyên nuớc mặt duợc xây dựng theo Quyết dịnh số 2208/QÐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi truờng về việc phê duyệt dự án dầu tu xây dựng công trình “Xây dựng mới 4 trạm quan trắc tài nguyên nuớc mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giai doạn 20-07-2010”.

Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt dộ nuớc, mực nuớc, luu luợng, hàmluợng chất lo lửng và chất luợng nuớc. Các trạm quan trắc tài nguyên nuớc mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

duợc bố trí nhu sau:  

Trạm Phú Ninh (tọa dộ dịa lý: 13o42’ vi dộ Bắc, 108o10’ kinh dộ Ðông) nằm trên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Son huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam; thuộc luu vực sông Tam Kỳ, diện tích luu vực khống chế là 120 km; duợc quantrắc từ tháng 4 nam 2011.

Trạm An Thạnh (tọa dộ dịa lý: 12º10’ vi dộ Bắc 108º07’ kinh dộ Ðông) nằm trên bờ trái sông Kỳ Lộ, thuộc thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; thuộc luu vực sông Kỳ Lộ, diện tích luu vực khống chế là 1180 km2; duợc quan trắc từ tháng 4 nam 2011;

Trạm Nha Phu (tọa dộ dịa lý: 110 43’ vi dộ Bắc, 1080 22’ kinh dộ Ðông) duợc xây dựng ở bờ trái sông Dinh, thuộc thôn Hội Phú Bắc I, xã Ninh Phú huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa; thuộc luu vực sông Ba, diện tích luu vực khống chế là 750km2 ; duợc quan trắc từ tháng 7 nam 2011;

 

Hiện trạng trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Tây Nguyên 

Vùng Tây Nguyên hiện có 04 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây dựng theo Quyết định số 2204/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 6 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2007-2010”.  Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được bố trí như sau:

Trạm Ya Yun Hạ (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông YaYun, thuộc làng Chép xã AYun huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai; thuộc lưu vực sông Ba, diện tích lưu vực khống chế là 1.150 km2; được quan trắc từ tháng 1 năm 2012.

Trạm Đức Xuyên (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông KrôngNô, thuộc buôn PhiDihJa B xã KrôngNô huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk; thuộc lưu vực sông Srê Pốk, diện tích lưu vực khống chế là 980 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011;

Trạm Đại Ninh (tọa độ địa lý: 110 43’ vĩ độ Bắc, 1080 22’ kinh độ Đông) được xây dựng ở bờ phải sông Đa Nhim, thuộc thôn Phú Hòa xã Phú Hội huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng; thuộc lưu vực sông Đồng Nai, diện tích lưu vực khống chế là 1.380 km2; được quan trắc từ tháng 7 năm 2011;

Trạm Cát Tiên (tọa độ địa lý: 11034’ vĩ độ Bắc, 107021’ kinh độ Đông) nằm trên bờ trái sông Đồng Nai, thuộc thôn I xã Phù Mỹ huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng; thuộc lưu vực sông Đồng Nai, diện tích lưu vực khống chế là 1.980 km2; được quan trắc từ tháng 2 năm 2012.

QT13

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

Tài nguyên nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh 

Chế độ nước sông Yên Thuận biến đổi theo mùa; mùa cạn từ tháng 1 đến tháng 8, mùa lũ từ tháng 9 đến hết tháng 12.

Theo liệt số liệu quan trắc (từ năm 2012 – 2016) cho thấy trong mùa cạn, vị trí tuyến quan trắc bị ảnh hưởng bởi nước dềnh của hồ Phú Ninh, do đó không thông báo kết quả quan trắc H, Q và r; chỉ thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước sông Yên Thuận.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tháng 10 năm 2016 được tổng hợp, đánh giá như sau:

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Phú Ninh trong tháng 10 năm 2016 cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy, trong tháng 10 năm 2016, chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.