Thông báo tài nguyên nước mặt 09/2016 vùng Duyên hải Nam trung bộ và Tây nguyên

Vùng Tây Nguyên hiện có 04 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây dựng theo Quyết định số 2204/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 6 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2007-2010”.  Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được bố trí như sau:

Trạm Ya Yun Hạ (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông YaYun, thuộc làng Chép xã AYun huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai; thuộc lưu vực sông Ba, diện tích lưu vực khống chế là 1.150 km2; được quan trắc từ tháng 1 năm 2012.

Trạm Đức Xuyên (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông KrôngNô, thuộc buôn PhiDihJa B xã KrôngNô huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk; thuộc lưu vực sông Srê Pốk, diện tích lưu vực khống chế là 980 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011;

Trạm Đại Ninh (tọa độ địa lý: 110 43’ vĩ độ Bắc, 1080 22’ kinh độ Đông) được xây dựng ở bờ phải sông Đa Nhim, thuộc thôn Phú Hòa xã Phú Hội huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng; thuộc lưu vực sông Đồng Nai, diện tích lưu vực khống chế là 1.380 km2; được quan trắc từ tháng 7 năm 2011;

Trạm Cát Tiên (tọa độ địa lý: 11034’ vĩ độ Bắc, 107021’ kinh độ Đông) nằm trên bờ trái sông Đồng Nai, thuộc thôn I xã Phù Mỹ huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng; thuộc lưu vực sông Đồng Nai, diện tích lưu vực khống chế là 1.980 km2; được quan trắc từ tháng 2 năm 2012.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Tài nguyên nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh

Chế độ nước sông Yên Thuận biến đổi theo mùa; mùa cạn từ tháng 1 đến tháng 8, mùa lũ từ tháng 9 đến hết tháng 12.

Theo liệt số liệu quan trắc (từ năm 2012 – 2016) cho thấy trong mùa cạn, vị trí tuyến quan trắc bị ảnh hưởng bởi nước dềnh của hồ Phú Ninh, do đó không thông báo kết quả quan trắc H, Q và ; chỉ thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước sông Yên Thuận.

Kết quả quan trắc chất lượng nước tháng 9 năm 2016 được tổng hợp, đánh giá như sau:

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Phú Ninh trong tháng 9 năm 2016 cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

QT7

1.2. Hiện trạng trạm quan trắc tài nguyên nuớc mặt khu vực Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên hiện có 04 trạm quan trắc tài nguyên nuớc mặt duợc xây dựng theo Quyết dịnh số 2204/QÐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi truờng về việc phê duyệt dự án dầu tu xây dựng công trình “Xây dựng mới 6 trạm quan trắc tài nguyên nuớc mặt khu vực Tây Nguyên giai doạn 2007-2010”.  Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt dộ nuớc, mực nuớc, luu luợng, hàm luợng chất lo lửng và chất luợng nuớc.

Các trạm quan trắc tài nguyên nuớc mặt duợc bố trí nhu sau:

Trạm Ya Yun Hạ (tọa dộ dịa lý: 13o42’ vi dộ Bắc, 108o10’ kinh dộ Ðông) 

nằm trên bờ phải sông YaYun, thuộc làng Chép xã AYun huyện Chu Sê tỉnh Gia Lai; thuộc luu vực sông Ba, diện tích luu vực khống chế là 1.150 km2; duợc quan trắc từ tháng 1 nam 2012.

Trạm Ðức Xuyên (tọa dộ dịa lý: 12º10’ vi dộ Bắc 108º07’ kinh dộ Ðông) nằm trên bờ phải sông KrôngNô, thuộc buôn PhiDihJa B xã KrôngNô huyện Lắk tỉnh Ðắk Lắk; thuộc luu vực sông Srê Pốk, diện tích luu vực khống chế là 980 km; duợc quan trắc từ tháng 4 nam 2011;

Trạm Ðại Ninh (tọa dộ dịa lý: 11043’ vi dộ Bắc, 108022’ kinh dộ Ðông) duợc xây dựng ở bờ phải sông Ða Nhim, thuộc thôn Phú Hòa xã Phú Hội huyện Ðức Trọng tỉnh Lâm Ðồng; thuộc luu vực sông Ðồng Nai, diện tích luu vực khống chế là 1.380 km2 ; duợc quan trắc từ tháng 7 nam 2011;

Trạm Cát Tiên (tọa dộ dịa lý: 11034’ vi dộ Bắc, 107021’ kinh dộ Ðông) nằm trên bờ trái sông Ðồng Nai, thuộc thôn I xã Phù Mỹ huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Ðồng; thuộc luu vực sông Ðồng Nai, diện tích luu vực khống chế là 1.980 km ; duợc quan trắc từ tháng 2 nam 2012