Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt 01/2017 vùng Duyên hải Nam trung bộ và Tây nguyên

Vùng Nam Trung Bộ hiện có 03 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xâydựng theo Quyết định số 2208/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 4 trạmquan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2007-2010”. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàmlượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ được bố trí như sau:

– Trạm Phú Ninh (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằmtrên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh QuảngNam; thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, diện tích lưu vực khống chế là 120 km2; được quantrắc từ tháng 4 năm 2011.

– Trạm An Thạnh (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằmtrên bờ trái sông Kỳ Lộ, thuộc thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên;thuộc lưu vực sông Kỳ Lộ, diện tích lưu vực khống chế là 1180 km2; được quan trắc từtháng 4 năm 2011;

– Trạm Nha Phu (tọa độ địa lý: 110 43’ vĩ độ Bắc, 1080 22’ kinh độ Đông)được xây dựng ở bờ trái sông Dinh, thuộc thôn Hội Phú Bắc I, xã Ninh Phú huyệnNinh Hòa tỉnh Khánh Hòa; thuộc lưu vực sông Ba, diện tích lưu vực khống chế là 750km2; được quan trắc từ tháng 7 năm 2011;

NTB_TN_Nuocmat

 

Xem chi tiết tại đây

{phocadownload view=category|id=26|text=Xem chi tiết 2017|target=s}