Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Trung Bộ tháng 02/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤTVÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ THÁNG 02 NĂM 2015

Vùng  Duyên  hải  Nam  Trung  Bộ  hiện  có  41  công  trình  quan  trắc  3  tầng  chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và tháng 1 năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước  tháng  2  và  3  năm  2015  cho  tầng  chứa  nước  chính  là  tầng  chứa  nước Holocene (qh),  tầng chứa  nước  Pleistocene  (qp)  và  khe  nứt  Cambri  –  Orđovic  (Є-O).  Kết  quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Thành phố Đà Nẵng

 I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 có xu thế hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 12 năm 2014. Giá trị hạ thấp nhất là 0,50m tại phường Hòa Quý,  quận  Ngũ Hành Sơn (QT3a-QD). Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 4,74m tại phường Hòa Quý,quận Ngũ Hành  Sơn  (QT3b-QD).  Mực  nước  trung  bình  tháng  nông  nhất  là  2,12m  tại  phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (QT1-QD).

{phocadownload view=category|id=12|text=Xem chi tiết 2015|target=s}