Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tháng 3/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 3 NĂM 2015 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ  hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có3  tầng  chứa  nước  lỗ  hổng  và  2  tầng  chứa  nước  khe  nứt  tại  các  tỉnh,  thành  phố  Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước  dưới đất  năm  2014  và tháng 1, 2  năm 2015  diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 3 và 4 năm 2015 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh),  tầng chứa nước Pleistocene  (qp)  và khe nứt Cambri  -Orđovic (Є-O). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Thành phố Đà Nẵng

 I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 có xu thế hạ thấp so với giá trị trung bình tháng  1.  Giá  trị  hạ  thấp  nhất  là  0,39m  tại  phường  Hòa  Quý,  quận  Ngũ  Hành  Sơn(QT3a-QD).Mực nước trung bình tháng  sâu nhất là  4,94m tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành  Sơn  (QT3b-QD).  Mực  nước  trung  bình  tháng  nông  nhất  là  2,41m  tại  phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (QT1-QD).

Duyen_hai_NTB_32015

{phocadownload view=category|id=12|text=Xem chi tiết 2015|target=s}