Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 9/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 9 NĂM 2014

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013 và tháng 7, tháng 8 năm 2014 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2014.  Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có cả hai xu thế hạ thấp và dâng cao so với trung bình tháng 7, tuy nhiên xu thế dâng cao chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 0,28m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH) và hạ thấp nhất là 0,06m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,58m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và sâu nhất là 6,45m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

BTB_9_2014

{phocadownload view=category|id=7|text=Xem chi tiết 2014|target=s}