Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 4/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 4 NĂM 2014

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 3, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2014.  Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 có xu thế ổn định so với trung bình tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH) và dâng cao nhất là 0,45m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,63m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và sâu nhất là 6,57m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

BTB_4_2014

{phocadownload view=category|id=7|text=Xem chi tiết 2014|target=s}