Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 1/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG BẮC TRUNG BỘ 01/2014

Vùng Bắc trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 1 và tháng 2 năm 2014.  Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

 

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Nhận xét: nhìn chung trên toàn tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2013 có xu thế  hạ thấp so với tháng 11 với giá trị là 0,13m.Giá trị hạ thấp nhất là 0,64m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6-TH).

Mực nước nông nhất là 0,57m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13-TH), mực nước sâu nhất là 6,68m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

Bactrungbo012014

{phocadownload view=category|id=7|text=Xem chi tiết 2014|target=s}