Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 02/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 02 NĂM 2014

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013 và tháng 1 năm 2014, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2014.  Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa
1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 năm 2014 có cả 2 xu thế dâng cao và hạ thấp so với tháng 12 năm 2013, tuy nhiên xu thế  hạ thấp chiếm ưu thế với giá trị là 0,18m. Giá trị hạ thấp nhất là 0,73m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH). Giá trị dâng cao nhất là 0,09m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH).
Mực nước nông nhất là 0,54m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH), mực nước sâu nhất là 6,67m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

btb_2_2014
{phocadownload view=category|id=7|text=Xem chi tiết 2014|target=s}