Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Bộ quý II năm 2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, CẢNH BÁO VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ QUÝ II NĂM 2014

Sự biến đổi các yếu tố tài nguyên nước dưới đất (NDĐ) phản ánh sự  biến đổi về trữ lượng, chất lượng NDĐ bao gồm: Mực nước, lưu lượng, tốc độ dòng chảy, nhiệt độ, thành phần hoá học, khí,… theo thời gian.

Công tác quan trắc tài nguyên NDĐ ở nước ta được bắt đầu ở 3 vùng kinh tế trọng điểm từ những năm 90 của thế kỷ 20: Đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. Đến nay, mạng lưới quan trắc tài nguyên NDĐ được mở rộng ở Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Tổng số công trình quan trắc hiện nay là 730.

Đồng bằng Bắc Bộ: diện tích 15.000km2 nằm ở miền Bắc Việt Nam cấu tạo bởi các trầm tích Đệ tứ bở rời nằm trên các trầm tích Neogen gắn kết yếu và các đá cổ cố kết. Mạng lưới quan trắc gồm 77 điểm quan trắc khu vực, 6 tuyến nghiên cứu quan hệ thuỷ lực giữa nước mặt và nước dưới đất với tổng số 206 công trình quan trắc.

Các số liệu quan trắc được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, xuất bản các đặc trưng, niên giám và dự báo phục vụ các mục đích khác nhau của các nghành kinh tế quốc dân có liên quan đến NDĐ.

Để phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia định kỳ gửi các bản tin thông báo tài nguyên nước hàng tháng, hàng quý và hàng năm đến các sở tài nguyên môi trường tại các tỉnh có các công trình quan trắc đang hoạt động..

I. DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

I.1.1. Mực nước

Diễn biến mực nước dưới đất quý II năm 2014: nhìn chung mực nước xu thế dâng cao so với quý II năm 2013. Trong đó diện tích tầng chứa nước có mực nước dâng chiếm 80,95% và mực nước hạ là 19,05% diện tích tầng chứa nước. Trong đó:

Vùng có mực nước dâng từ 1,0 đến 1,3 m có diện tích là 41km2 tại tỉnh Quảng Ninh.

Vùng có mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m có diện tích là 514km2 gồm tỉnh: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương.

Vùng có mực nước dâng từ 0,0 đến 0,5m có diện tích là 8722 km2 gồm tỉnh: Hà Nam, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.

Vùng có mực nước hạ thấp từ 0,0 đến 0,6m có diện tích là 2183km2 gồm tỉnh: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định,Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh.

bb_quy_II

{phocadownload view=category|id=6|text=Xem chi tiết 2014|target=s}