Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 9 năm 2016 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 10 và 11 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8 mực nước có xu thế dâng, có 31/41 công trình mực nước dâng, có 1/41 công trình mực nước hạ và 9/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,94m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,22m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102DM1).

Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,04m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,58m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Diễn biến mực nước dưới đất mực nước tháng 9 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước được thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3, 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,87m; 3,44m và 4,63m tại huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh và huyện Trà Cú – tỉnh Trà Vinh

QT12

Mực nước TB tháng cực trị qua các thời kỳ (m)

Thời gian

Mực nước TB tháng sâu nhất

Mực nước TB tháng nông nhất

Giá trị (m)

Địa điểm

Giá trị (m)

Địa điểm

Tháng 9 năm 2016

10,04

Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1)

0,58

xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q01302F)

1 năm trước (2015)

9,71

xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q09902A)

1,05

xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q01302EM1)

5 năm trước (2011)

10,19

xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q09902A)

0,47

TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q40702C)

10 năm trước (2006)

11,72

xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q09902A)

0,73

TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (Q40101Z)


Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng dâng là chính so với mực nuớc thực do tháng 9. Mực nuớc dâng cao từ 1,00m dến 1,50m tập trung ở phuờng Trung Mỹ Tây, quận 12 – TP Hồ Chí Minh. Mực nuớc hạ thấp từ 1,00m dến 1,50m tập trung ở TT Vinh Hung, huyện Vinh Hung, tỉnh Long An

I.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene trung-thuợng (qp2-3)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8 mực nuớc có xu thế dâng, có 25/27 công trình mực nuớc dâng, 2/27 công trình mực nuớcdâng hạ không dáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,09m tại xã Xuân Thới Thuợng,huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340).  

Trong tháng 9: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 40,37m tại phuờng Ðông Hung, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 1,88m tại xã Ðại Phuớc, huyện Nhon Trạch, tỉnh Ðồng Nai (Q014340).

Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng dâng so với mực nuớc thực do tháng 9 (xem hình 10). Mực nuớc dâng cao từ 1,00m dến 1,50m tập trung ở huyện Tân Biên – tỉnh Tây Ninh. Mực nuớc hạ thấp từ 0,25m dến 0,50m tập trung ở huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh, TP Cà Mau – tỉnh Cà Mau.

I.3. Tầng chứa nuớc Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8 mực nuớc có xu thế dâng, có 15/19 công trình mực nuớc dâng và 4/19 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,86m tại phuờng Tân Thới Hiệp,quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1).

Trong tháng 9: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 26,19m tại phuờng Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 0,98m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai (Q040020)

Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng dâng so với mực nuớc thực do tháng 9 (xem hình 15). Mực nuớc dâng cao từ 0,50m dến 1,00m tập trung ở quận 12 – TP Hồ Chí Minh. Mực nuớc hạ thấp từ 0,25m dến 0,50m tập trung ở huyện Long Thành – tỉnh Ðồng Nai.

I.4. Tầng chứa nuớc Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8 mực nuớc có xu thế dâng, có 21/26 công trình mực nuớc dâng và 5/26 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,71m tại phuờng Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Trong tháng 9: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 31,02m tại phuờng

Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 2,46m tại phuờng 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z)

Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng dâng so với mực nuớc thực do tháng 9. Mực nuớc dâng cao từ 0,50m dến 1,00m tập trung ở huyện Duyên Hải – Trà Vinh, huyện Chon Thành – tỉnh Bình Phuớc, huyện Tân Uyên, Bến Cát – tỉnh Bình Duong. Mực nuớc hạ thấp từ 0,25m dến 0,50m tập trung ở huyện Long Thành – tỉnh Ðồng Nai

I.5. Tầng chứa nuớc Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8 mực nuớc có xu thế dâng, có 16/24 công trình mực nuớc dâng, 1/24 công trình mực nuớc hạ và 7/24 công trình có mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,44m tại xã Ðồng Dù, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q80404ZM1) và công trình có mực nuớc hạ với giá trị là 0,08m tại xã Cái Vồn, huyện Bình Minh, tỉnh Vinh Long (Q20904T).

Trong tháng 9: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 25,42m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 5,53m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040)

Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng dâng là chính so với mực nuớc thực do tháng 9 (xem hình 25). Mực nuớc dâng cao từ 0,25m dến 0,50m tập trung ở huyện Tân Biên – tỉnh Tây Ninh và huyện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh. Mực nuớc hạ thấp từ 0,05m dến 0,25m tập trung ở huyện Bình Minh – tỉnh Vinh Long