Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 9 năm 2016 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 10 và tháng 11 năm 2016 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với mực nước trung bình tháng 8: mực nước có xu thế dâng, với 22/22 công trình có mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 1,54m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (QT5a-QD)

Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,38m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,94m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với cùng thời điểm 1 năm trước được thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và hình 3.

QT10

Mực nước TB tháng cực trị qua các thời kỳ (m)

Thời gian

Mực nước TB tháng sâu nhất

Mực nước TB tháng nông nhất

Giá trị (m)

Địa điểm

Giá trị (m)

Địa điểm

Tháng 9

8,38

xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN)

0,94

TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD)

1 năm trước (2015)

8,64

xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN)

0,96

TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD)

Diễn biến mực nước TB tháng 9/2016 so với cùng thời điểm năm trước (m)

Thời gian

Xu thế  chính

Giá trị hạ thấp nhất

Giá trị dâng cao nhất

Giá trị (m)

Địa điểm

Giá trị (m)

Địa điểm

1 năm trước (2015)

Dâng

0,08

Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà , TP. Đà Nẵng (QT1-QD)

0,97

xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi (QT6a-QN)


Dự báo: Diễn biến mực nuớc tháng tiếp theo so với mực nuớc thực do tháng 9 có xu thế dâng. Mực nuớc dâng cao từ 2,0m dến 2,5m tập trung ở khu vực huyện Ðại Lộc tỉnh Quảng Nam.

I.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)  

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 9 so với mực nuớc trung bình tháng 8: mựcnuớc có xu thế dâng, với 10/10 công trình có mực nuớc dâng. Giá trị dâng cao nhất là0,99m tại xã Bình Phục, huyện Thang Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).  Trong tháng 9: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 8,30m tại xã Phổ An, huyện Ðức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN); mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 0,90m tại xã Bình Quý, huyện Thang Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nuớc tháng tiếp theo so với mực nuớc thực do tháng 9 có xu thế dâng. Mực nuớc dâng cao từ 0,50m dến 1,00m tập trung ởTP. Tam Kỳ và huyện Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam