Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 9 năm 2016 vùng Bắc trung bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 10 và tháng 11 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa 

1. Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng cao so với trung bình tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,45m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH).

QT9

Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 9 năm 2016 tầng qh

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 năm 2016 và so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước được thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và hình 2,3.

Bảng 1. Mực nước TB tháng cực trị cùng thời điểm năm trước và 5 năm trước

Thời gian

Mực nước TB tháng sâu nhất

Mực nước TB tháng nông nhất

Giá trị (m)

Địa điểm

Giá trị (m)

Địa điểm

Tháng 9/2016

7,84

Xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH)

0,72

Xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH)

 

Dự báo: Trong tháng 10 mực nuớc tại các công trình có xu thế hạ thấp chiếm uu thế.

Cảnh báo: không có cảnh báo.  

2.  Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 9 có xu thế dâng cao so với trung bình tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,48m tại Xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2a-TH).

Dự báo: Trong tháng 10 mực nuớc tại các công trình có xu thế dâng cao nhẹ và biến dộng không dáng kể chiếm uu thế

II. Tỉnh Hà Tinh  

1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 9 có xu thế dâng cao so với trung bình tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 1,16m tại xã Thạch Ðỉnh, huyện Thạch  Hà(QT7-HT).

Dự báo: Trong tháng 10 mực nuớc tại các công trình có xu thế dâng cao so với tháng truớc

Cảnh báo: không có cảnh báo.

2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 9 có xu thế dâng cao là chính so với trung bình tháng 8. Giá trị giá trị dâng cao nhất là 3,13m xã Huong Thủy, huyện Huong Khê (QT2a-HK).

Dự báo: Trong tháng 10 mực nuớc tại các công trình có cả hai xu thế dâng cao và hạ thấp so với tháng truớc