Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2016 vùng đồng bằng Bắc bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước 

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 so với trung bình tháng 7: nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,47m. Do thời gian này là giữa mùa mưa nên trong tháng 8 đã có tới 35/41 công trình quan trắc có mực dâng cao, phân bố hầu hết trên đồng bằng5 công trình có mực nước biến động không đáng kể. Chỉ có 1/41 công trình quan trắc mực nước hạ thấp nằm ở tỉnh Hà Nam. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,58m tại Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1) và hạ thấp nhất là 0,14m tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam (Q.87).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,36m trên mặt đất tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1) và sâu nhất là 10,14m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

QT2

Dự báo mực nuớc tháng 9: mực nuớc có xu thế dâng cao so với tháng 8

I.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 8 so với giá trị trung bình tháng 7: nhìn chung mực nuớc có xu thế dâng cao trên toàn dồng bằng với giá trị trung bình là 0,43m. Do thời gian này là thời kỳ mùa mua nên tầng chứa nuớc này có 53/64 côngtrình quan trắc có mực nuớc dâng cao thuộc các vùng ven sông lớn phía bắc, tây bắcdồng bằng và 6/64 công trình mực nuớc biến dộng không dáng kể. Vùng phía nam Hà

Nội, và ven biển thuộc tỉnh Thái Bình có 5/64 công trình quan trắc có mực nuớc hạthấp. Giá trị mực nuớc hạ thấp nhất là 2,42m tại phuờng Phú Lãm, quận Hà Ðông, TPHà Nội (Q.69a) và dâng cao nhất là 1,97m tại P. Ðồng Tâm, TP. Vinh Yên, tỉnh VinhPhúc (Q.5).

Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 0,53m tại phuờng Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 28,69m tại phuờng Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).


Dự báo mực nuớc tháng 9: mực nuớc có xu thế dâng cao. Tuy nhiên tại các

vùng khai thác nuớc tập trung, lớn nhu trung tâm Hà Nội và TP. Vinh Yên, mực nuớc một có xu thế hạ thấp