Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2016 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 9 và tháng 10 năm 2016 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 so với mực nước trung bình tháng 7: nhìn chung mực nước có xu thế hạ là chính, với 14/22 công trình có mực nước hạ, 2/22 công trình có mực nước dâng, 6/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,36m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT3b-QN), giá trị dâng cao nhất là 0,40m tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (QT6a-QN)

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,59m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,02m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

QT4

Dự báo: Diễn biến mực nuớc tháng tiếp theo so với mực nuớc thực do tháng 8

có xu thế dâng. Mực nuớc dâng cao từ 0,50m dến 1,00m tập trung chủ yếu ở TP. Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam và huyện Bình Son – tỉnh Quảng Ngãi

I.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)  

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 8 so với mực nuớc trung bình tháng 7: dang trong thời kỳ chuyển dần sang mùa mua nên xu thế không rõ ràng, với 6/10 công trình có mực nuớc hạ, 6/10 công trình có xu thế dâng, 2/10 công trình có mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,41m tại xã Phổ An, huyện Ðức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và giá trị dâng cao nhất là 0,31m tại xã Ðiện Phong, huyện  Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam (QT8b-QD).

Trong tháng 8: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 8,70m tại xã Phổ An, huyện Ðức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN); mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 1,53m tại xã Bình Quý, huyện Thang Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nuớc tháng tiếp theo so với mực nuớc thực do tháng 8 có xu thế dâng. Mực nuớc dâng cao từ 0,50m dến 1,00m tập trung ở huyện Thang Bình, tỉnh Quảng Nam