Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 8 năm 2016 vùng Bắc trung bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa 

1. Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng cao so với trung bình tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,31m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH).

QT3

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 năm 2016 và so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước được thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và hình 2,3.

Bảng 1. Mực nước TB tháng cực trị cùng thời điểm năm trước và 5 năm trước

Thời gian

Mực nước TB tháng sâu nhất

Mực nước TB tháng nông nhất

Giá trị (m)

Địa điểm

Giá trị (m)

Địa điểm

Tháng 8/2016

8,11

Xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH)

0,81

Xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH)

1 năm trước (8/2015)

8,05

Xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH)

0,77

Xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH)

5 năm trước (8/2011)

6,70

Xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH)

0,76

Xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH)

Dự báo: Trong tháng 9 mực nuớc tại các công trình có xu thế dâng chiếm uu thế trừ một công trình hạ thấp nhẹ là QT2-TH tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa

Cảnh báo: không có cảnh báo.

2.  Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 8 có xu thế dâng cao so với trung bình tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,30m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5a-TH).

Dự báo: Trong tháng 9 mực nuớc tại các công trình có xu thế dâng chiếm uu thế trừ.

Cảnh báo: không có cảnh báo