Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2016 vùng Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 8 và tháng 9 năm 2016 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp).

Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

– Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với mực nước trung bình tháng 6: mực nước có giá trị dâng và hạ, với 9/22 công trình có mực nước hạ, 9/22 công trình có mực nước dâng, 4/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12-QD), giá trị dâng cao nhất là 0,53m tại TT.Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với mực nước trung bình tháng 6: mực nước có giá trị dâng và hạ, với 4/10 công trình có mực nước hạ, 4/10 công trình có xu thế dâng, 2/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,29m tại xã Tam Phú, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT11b-QD) và giá trị dâng cao nhất là 0,19m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QN).

– Chi tiết diễn biến và dự báo mực nước các tỉnh thành phố

Thành phố Đà Nẵng: Trong tháng 8 mực nước có xu thế hạ, đến tháng 9 mực nước có xu thế dâng.

Tỉnh Quảng Nam: Trong tháng 8 mực nước có xu thế hạ, đến tháng 9 mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Quảng Ngãi: Trong tháng 8 mực nước có xu thế hạ, đến tháng 9 mực nước có xu thế dâng

NamtrungBoT7-2016

Kết quả được thể hiện chi tiết: Tại đây