Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2016 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm 2015.

– Tỉnh Thanh Hóa.

Tầng chứa nước Holocene (qh) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng cao là chính tại khu vực ven biển, khu vực phía trong có xu thế biến đổi không đáng kể và hạ thấp so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 mực nước tại các công trình có xu thế dâng là chính so với tháng 7.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế hạ thấp so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 mực nước tại các công trình có xu thế dâng chiếm ưu thế.

– Tỉnh Hà Tĩnh

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế hạ thấp so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 mực nước tại các công trình có xu thế biến động không đáng kể và chỉ có công trình tại xã Sơn Lộc, huyện Can lộc (QT3-HT) có xu thế hạ thấp so với tháng trước. Trong tháng 9 mực nước có xu thế dâng cao.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế hạ thấp và biếnđộng không đáng kể so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước tại các công trình có xu thế dâng cao so với tháng trước.

BacTrungBoT7-2016

Kết quả được thể hiện chi tiết: Tại đây

– Tỉnh Thanh Hóa.

Tầng chứa nước Holocene (qh) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng cao là chính tại khu vực ven biển, khu vực phía trong có xu thế biến đổi không đáng kể và hạ thấp so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 mực nước tại các công trình có xu thế dâng là chính so với tháng 7.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế hạ thấp so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 mực nước tại các công trình có xu thế dâng chiếm ưu thế.

– Tỉnh Hà Tĩnh

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế hạ thấp so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 mực nước tại các công trình có xu thế biến động không đáng kể và chỉ có công trình tại xã Sơn Lộc, huyện Can lộc (QT3-HT) có xu thế hạ thấp so với tháng trước. Trong tháng 9 mực nước có xu thế dâng cao.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế hạ thấp và biếnđộng không đáng kể so với trung bình tháng 6.

Dự báo: Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước tại các công trình có xu thế dâng cao so với tháng trước.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE