Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 6 năm 2016 vùng Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 7 và tháng 8 năm 2016 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp).

– Tầng chứa nước Holocen (qh) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 so với mực nước trung bình tháng 5: mực nước có xu thế hạ là chính, với 12/22 công trình có mực nước hạ, 8/22 công trình có mực nước dâng, 2/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,71m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12-QD), giá trị dâng cao nhất là 0,53m tại xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (QT5a-QN).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,12m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,57m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước tháng tiếp theo so với mực nước thực đo tháng 6 có xu thế hạ là chính. Mực nước hạ thấp từ 0,05 đến 0,5m tập trung chủ yếu ở TP. Tam Kỳ và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 so với mực nước trung bình tháng 5: mực nước có xu thế hạ là chính, với 7/10 công trình có mực nước hạ, 2/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, 1/10 công trình có xu thế dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,76m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (QT17-QN) và giá trị dâng cao là 0,22m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QN).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,01m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN); mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,64m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước tháng tiếp theo so với mực nước thực đo tháng 6 có xu thế hạ là chính. Mực nước hạ thấp nhất tập trung chủ yếu ở TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và các huyện Đức Phổ và Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

NamtrungBoT6-2016

Kết quả được thể hiện chi tiết: Tại đây