Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2016 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 11 và tháng 12 năm 2016 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với mực nước trung bình tháng 9: mực nước có xu thế dâng, với 20/22 công trình có mực nước dâng, 1/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/22 công trình hạ. Giá trị dâng cao nhất là 1,67m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (QT5a-QD) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,13m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT3b-QN)

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,87m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,88m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước được thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và hình 3.

QT17

Mực nước TB tháng cực trị qua các thời kỳ (m)

 

Thời gian

Mực nước TB tháng sâu nhất

Mực nước TB tháng nông nhất

Giá trị (m)

Địa điểm

Giá trị (m)

Địa điểm

Tháng 10

7,87

xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN)

0,88

TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD)

1 năm trước (2015)

8,50

xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi (QT9a-QN)

1,04

xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam (QT16b-QD)

Dự báo: Diễn biến mực nuớc tháng tiếp theo so với mực nuớc thực do tháng 10 có xu thế dâng Mực nuớc dâng cao từ 2,0m dến 2,5m tập trung ở khu vực huyện Tu Nghia, tỉnh Quảng Ngãi.

I.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)  

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 10 so với mực nuớc trung bình tháng 9: mực nuớc có xu thế dâng, với 9/10 công trình có mực nuớc dâng và 1/10 công trình có mực nuớc dâng không dáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,75m tại xã Tam Phuớc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (QT17-QD).

Trong tháng 10: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 7,91 m tại xã Phổ An,huyện Ðức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN); mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 0,66m tại xã Bình Quý, huyện Thang Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nuớc tháng tiếp theo so với mực nuớc thực do tháng 10 có xu thế dâng. Mực nuớc dâng cao từ 0,50m dến 1,5m tập trung ở TP. Tam Kỳ và huyện Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi