Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2016 vùng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước 

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với trung bình tháng 9: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,51m. Do thời gian này là cuối mùa mưa nên trong tháng 10 đã có tới 36/41 công trình quan trắc có mực nước hạ thấp, phân bố hầu hết trên đồng bằng và 5 công trình có mực nước biến động không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,87m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,17m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 10,27m tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội (Q.121M1).

QT14

Sơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4.

Bảng 1. Mực nước TB tháng cực trị qua các thời kỳ (m)

Thời gian

Mực nước TB tháng sâu nhất

Mực nước TB tháng nông nhất

Giá trị (m)

Địa điểm

Giá trị (m)

Địa điểm

Tháng 10/2016

10,27

P.Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội (Q.121M1)

0,17*

P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội (Q.65)

1 năm trước (2015)

8,92

P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội

(Q.67)

0,21*

P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội (Q.65)

5 năm trước (2011)

9,52

P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội

(Q.67)

0,21*

P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội (Q.65)

10 năm trước (2006)

7,12

P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội

(Q.67)

0,19*

P. Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội (Q.65)

Ghi chú: * mực nước trên mặt đất

Dự báo mực nuớc tháng 11: mực nuớc có xu thế hạ thấp trên toàn dồng bằng, tuy nhiên một số tỉnh Hải Duong và các tỉnh ven biển nhu Hải Phòng, Thái Bình, Nam Ðịnh mực nuớc có xu thế biến dộng không dáng kể hoặc dâng chút ít.

I.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: nhìn chung mực nuớc có xu thế hạ thấp trên toàn dồng bằng với giá trị trung bình là 0,56m. Do thời gian này là cuối mùa mua nên tầng chứa nuớc có 61/64 công trình quan trắc có mực nuớc hạ thấp trên toàn dồng bằng và 2/64 công trình mực nuớc biến dộng không dáng kể. Chỉ có 1/64 công trình có mực nuớc dâng cao. Giá trị mực nuớc hạ thấp nhất là 1,83m tại phuờng Ðồng Tâm, TP. Vinh Yên, tỉnh Vinh Phúc (Q.5) và dâng cao nhất là 0,28m tại phuờng Mạo Khê, TX. Ðông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141a).

Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 0,60m tại phuờng Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,16m tại phuờng Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM)

Dự báo mực nuớc tháng 11: mực nuớc có xu thế hạ thấp ở phần lớn khu vực trung tâm lên phía bắc dồng bằng. Tuy nhiên tại các vùng xa các sông lớn và ven biển, mực nuớc có xu thế biến dộng ít hoặc dâng chút ít