Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 07 năm 2017 vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể, với 9/22 công trình có mực nước dâng, 8/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 5/22 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,45m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (QT5a-QD). Giá trị hạ thấp nhất là 0,45m xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN).
Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,99m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,32m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT16a-QD)

namtrungbo_t7_2017

Xem chi tiết tại đây