Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 06 năm 2017 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I. Tỉnh Thanh Hóa
1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5 với 7/11 công trình có mực nước dâng; môt công trình có mực nước dâng ha không đang kê va 3/11 công trình có mực nước hạ thấp. Giá trị dâng cao nhất là 0,35m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH) và hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Đông Hải, TP Thanh Hóa (QT8-TH).

batrungbo_t6_2017

Xem chi tiết tại đây