Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2017 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tng quan din biến mc nước

I.1. Tng cha nước lhng bi tích hin đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng, có 21/32 công trình mực nước dâng, 7/32 công trình mực nước hạ và 4/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,48m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,47m tại TT.An Bình, TX.An Khê, tỉnh Gia Lai (LK18T) (xem hình 1).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,50m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,10m tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước lần lượt là 0,10m; 1,96m và 2,43m tại TX.An Khê, tỉnh Gia Lai và huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7a). So với thời kỳ khô hạn nghiêm trọng trong năm 2016, mực nước năm nay có xu hướng dâng, giá trị dâng cao nhất là 2,63m tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK153T).

t5_tangqp_Taynguyen

Xem chi tiết tại đây