THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 05 NĂM 2016 VÙNG TÂY NGUYÊN

Lâm Đồng (LK117T).Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 6, 7 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

– Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Diễn biến mực nước dưới đất tháng so với giá trị trung bình tháng 4: mực nước có xu thế dâng là chính, có 16/32 công trình có mực nước dâng, 7/32 công trình có mực nước hạ và 9/32 công trình có mực dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,26m tại TT.Đinh Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK119T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,43m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (C7a).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,98m tại Ninh Gia-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,94m tại Tân Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK117T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII):Diễn biến mực nước dưới đất tháng so với giá trị trung bình tháng 4: mực nước có xu thế dâng là chính, có 16/27 công trình có mực nước dâng, 9/27 công trình có mực nước hạ và 2/27 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,15m tại Phú Hội-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK113T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,78m tại Ea Ktur-Cư Kuin-Đắk Lắk (LK74T).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 28,23m tại P.Yên Thế- TP.Pleiku-Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,47m tại Biển Hồ TP.Pleiku-Gia Lai (LK159T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocendưới (βN2-QI): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4: mực nước có xu thế dâng là chính, trong đó có 35/69 công trình có mực nước dâng, 22/69 công trình có mực nước hạ và 12/69 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,50m tại Tân Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK114T) và giá trị hạ thấp nhất là 2,45m tại Ea Knuếc-Krông Păk-Đắk Lắk (C5o).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 126,20m tại P.2-TP.Bảo Lộc-Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,64m tại Ia Drăng-Chư Prông-Gia Lai (LK144T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4: mực nước có xu thế hạ là chính, có 11/21 công trình có mực nước hạ và 5/21 công trình có mực nước dâng và 5/21 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị giá trị hạ thấp là 0,99m tại Vinh Quang-TP.Kon Tum-Kon Tum (LK140T) và giá trị dâng cao nhất là 0,40m tại Diên Bình-Đắk Tô-Kon Tum (LK137T).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 19,38m tại Hà Mòn-Đắk Hà-Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,66m tại Ialy-Chư Pah-Gia Lai (LK59T).

Btint5-2015tnXem Chi Tiết: Tại Đây