Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 04 năm 2017 vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 5 và tháng 6 cho hai tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước  leistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Din biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hi Nam Trung B

I.1. Tng cha nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu thế hạ so với mực nước trung bình tháng 3, với 19/22 công trình có mực nước hạ và 3/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,87m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN).

Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,28m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,98m tại xã TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

t4_tangqp_NTB

Xem chi tiết tại đây