Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 04 năm 2017 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 năm 2017 có xu thế biến động không đáng kể so với trung bình tháng 3 năm 2017 với 6/11 công trình có mực nước biến động không đáng kể, 2/11 công trình có mực nước dâng và 3/11 công trình có mực nước hạ thấp. Giá trị dâng cao nhất là 0,09m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH) và hạ thấp nhất là 0,14m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia QT14-TH).

t4_tangqh_BTB

Xem chi tiết tại đây