Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2017 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa vàHà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗhổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nướcdưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo chotháng 3 và tháng 4 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 năm 2017 có xu thế biếnđộng không đáng kể so với trung bình tháng 1 năm 2017, với 4/11 công trình có mựcnước biến động không đáng kể, 3/11 công trình có mực nước dâng và 4/11 công trìnhcó mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa(QT2-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

BTB_t2

 

Xem chi tiết tại đây