Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2017 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, QuảngNgãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đấtnăm 2016 và tháng đầu năm 2017, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích,đánh giá để dự báo mực nước tháng 2 và tháng 3 cho hai tầng chứa nước chính là tầngchứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiệnchi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung BộI.

1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2017 so với mực nước trung bình tháng12/2016: mực nước có xu thế hạ, với 17/22 công trình có mực nước hạ, 3/22 công trìnhcó mực nước dâng và 2/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là1,25m tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (QT8a-QN). Giá trị dâng caonhất là 0,27m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12a-QD).

Trong tháng 1/2017: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 4,10m tại xã DuyTrung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (QT11a-QD), mực nước trung bình thángnông nhất là 0,42m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

NTB_S__din_bin_mc_nc_thng_1_2017_tng_qh

 

Xem chi tiết tại đây