Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 02/2016 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3, 4 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2016 so với giá trị trung bình tháng 1: mực nước có xu thế hạ là chính. Giá trị hạ thấp nhất là 0,53m tại Diên Bình-Đắk Tô-Kon Tum (LK136Tm1) và giá trị dâng cao nhất là 0,30m tại Quảng Điền, Krông Ana, Đắk Lắk (LK76T).

taynguyen_t2_2016

I. Tổng quan diễn biến mực nuớc

I.1. Tầng chứa nuớc lỗ hổng bồi tích hiện dại (Q)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 2 nam 2016 so với giá trị trung bình tháng 1: mực nuớc có xu thế hạ là chính.

I.2. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (ßQII)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 2 nam 2016 so với giá trị trung bình tháng 1: mực nuớc có xu thế hạ

I.3. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen duới (ßN2-QI)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 2 nam 2016 so với giá trị trung bình tháng 1: mực nuớc có xu thế hạ chiếm uu thế

I.4. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo dầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 2 nam 2016 so với giá trị trung bình tháng 1: mực nuớc có xu thế hạ chiếm uu thế.

II. Chi tiết diễn biến và dự báo mực nuớc các tỉnh

II.1. Tỉnh Kon Tum

II.1.1. Tầng chứa nuớc lỗ hổng bồi tích hiện dại (Q)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng hạ so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ

II.1.2. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen duới (ßN2-QI)

Theo kết quả quan trắc, tại xã Ia Chim, TP.Kon Tum (LK130T) mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng hạ so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ

I.1.3. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo dầm hồ trầm tích Neogen (N)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng hạ chiếm uu thế so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ

II.2. Tỉnh Gia Lai

II.2.1. Tầng chứa nuớc lỗ hổng bồi tích hiện dại (Q)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng hạ so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ

II.2.2. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng hạ so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ.

II.2.3. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen duới (ßN2-QI)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng hạ so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ

II.2.4. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo dầm hồ trầm tích Neogen (N)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng hạ so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ

II.3. Tỉnh Ðắk Lắk

II.3.1. Tầng chứa nuớc lỗ hổng bồi tích hiện dại (Q)

Theo kết quả quan trắc tại xã Quảng Ðiền, huyện Krông Ana (LK76T) mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng dâng so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ.

II.3.2. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (ßQII

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng hạ so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ.

II.3.3. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen duới (ßN2-QI)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng hạ chiếm uu thế so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ là chính

I.3.4. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo dầm hồ trầm tích Neogen (N)

Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar (LK52T) mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng dâng so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ

II.4. Tỉnh Ðắk Nông

II.4.1. Tầng chứa nuớc lỗ hổng bồi tích hiện dại (Q)

Theo kết quả quan trắc tại xã Ðắk Nang, huyện Krông Nô (LK79T) mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng dâng so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng dâng

II.4.2. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng hạ so với trung bình tháng 1.

II.4.3. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen

duới (ßN2-QI)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng hạ so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ.

II.5. Tỉnh Lâm Ðồng

II.5.1. Tầng chứa nuớc lỗ hổng bồi tích hiện dại (Q)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng hạ so với trung bình tháng 1.

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ

II.5.2. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (ßQII)

Theo kết quả quan trắc tại xã Phú Hội, huyện Ðức Trọng (LK112T) mực nuớc

trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng hạ so với trung bình tháng 1

II.5.3. Tầng chứa nuớc khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen duới (ßN2-QI)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 nam 2016 có xu huớng hạ so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 nam 2016 mực nuớc có xu huớng hạ