Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 02/2016 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2016 so với trung bình tháng 1: nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao, hạ thấp và biến động không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,54m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (Q.89) và dâng cao nhất là 0,64 tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội (Q.121M1)

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,17m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 11,77m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).


bacbo_t2_2016

I. Tổng quan diễn biến mực nuớc

I.1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 2 nam 2016 so với trung bình tháng 1: nhìn chung mực nuớc có xu thế dâng cao, hạ thấp và biến dộng không dáng kể

I.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1: nhìn chung mực nuớc xu thế dâng cao, hạ thấp và biến dộng không dáng kể, tuy nhiên xu thế dâng cao chiếm uu thế

II. Chi tiết diễn biến và dự báo mực nuớc các tỉnh thành phố

II.1. Tỉnh Vinh Phúc

II.1.1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ thấp hoặc dâng cao so với trung bình tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 0,30m tại xã Vinh Thịnh, huyện Vinh Tuờng (Q.10M1), và dâng cao nhất 0,18m tại  xã Việt Xuân, huyện Vinh Tuờng (Q.2).

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp so với tháng 2

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.1.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng cao, biến dộng không dáng kể hoặc hạ thấp so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp

Cảnh báo: Ðộ sâu mực nuớc trung bình tháng 2 tại phuờng Ðồng Tâm, TP.Vinh Yên (Q.5) dạt tới 9,83m còn cách giới hạn cho phép là 9,17m (Hcp=19m). Các don vị khai thác nuớc duới dất cần chú ý chế dộ khai thác dể hạn chế sự hạ thấp mực nuớc ở nhà máy nuớc quanh khu vực phuờng Ðồng Tâm, TP.Vinh Yên

I.2. Thành phố Hà Nội:

Thành phố Hà Nội duợc chia thành 2 khu vực: Khu vực phía bắc sông Hồng và khu vực phía nam sông Hồng.

II.2.1. Khu vực phía bắc sông Hồng

II.2.1.1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trên toàn khu vực, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng cao so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc khu vực bắc sông Hồng có xu thếhạ thấp

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.2.1.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trên toàn khu vực, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng cao so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc khu vực bắc sông Hồng có xu thế hạ thấp so với tháng 2

Cảnh báo: không có cảnh báo dối với khu vực Bắc sông Hồng

II.2.2. Khu vực nam sông Hồng

II.2.2.1.  Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trên toàn khu vực, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ thấp, dâng cao hoặc dâng hạ không dáng kể so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc khu vực nam sông Hồng có xu thế hạ thấp

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.2.2.2.  Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trên toàn khu vực, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng cao hoặc hạ thấp so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc khu vực nam sông Hồng có xu thế hạ thấp

Cảnh báo: Ðộ sâu mực nuớc trung bình tháng 2 tại phuờng Dịch Vọng, quận Cầu Giấy dạt 28,61m còn cách giới hạn cho phép là 18,39m (Hcp= 47m). Các don vị khai thác nuớc duới dất cần chú ý chế dộ khai thác ở các nhà máy nuớc quanh khu vực nhu bãi giếng Mai Dịch

II.3. Tỉnh Bắc Ninh

II.3.1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Theo kết quả quan trắc tại TT. Hồ, huyện Thuận Thành (Q.115) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng cao so với trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng  là 1,52m.

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.3.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng cao so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp so với tháng 2

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.4. Tỉnh Hải Duong

II.4.1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ thấp, dâng cao hoặc dâng hạ không dáng kể so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.4.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng hạ không dáng kể hoặc dâng cao so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.4.3. Tầng chứa nuớc Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tầng chứa nuớc Neogene tại xã Ðức Chính, huyện Cẩm Giàng (Q.149). Mực nuớc trung bình tháng 2 biến dộng không dáng kể so với trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 3,99m

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.5. Tỉnh Quảng Ninh

II.5.1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Theo kết quả quan trắc tại P. Mạo Khê, TX. Ðông Triều (Q.141) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế biến dộng không dáng kể so với trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 3,52m

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc tại P. Mạo Khê. TX Ðông Triều có xu thế hạ thấp so với tháng 2.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.5.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng cao hoặc hạ thấp so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.6. Tỉnh Hung Yên

II.6.1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế biến dộng không dáng kể so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.6.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng cao so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.7. Tỉnh Hà Nam

II.7.1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ thấp, dâng cao hoặc biến dộng không dáng kể so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.7.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng hoặc dâng hạ không dáng kể so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.8. Thành phố Hải Phòng

II.8.1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trên toàn thành phố, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ thấp hoặc biến dộng không dáng kể so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.8.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Theo kết quả quan trắc tại xã Lê Lợi, huyện An Duong (Q.167a), mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng cao so với trung bình tháng 1.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.9. Tỉnh Thái Bình

II.9.1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng cao, hạ thấp hoặc biến dộng không dáng kể so với trung bình tháng 1.

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.9.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế biến dộng không dáng kể so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.10. Tỉnh Nam Ðịnh

II.10.1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ thấp, dâng cao hoặc biến dộng không dáng kể so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.10.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ thấp so với trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4, mực nuớc có xu thế hạ thấp.