Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 02/2016 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa 

1. Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 có xu thế dâng cao là chính so với trung bình tháng 1. Giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH).

btb_t2_2016

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 mực nuớc tại các công trình có cả hai xu thế hạ thấp và dâng cao

2.  Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng cao, hạ thấp và biến dộng không dáng kể so với trung bình tháng 1. Giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2a-TH) và hạ thấp nhất là 0,07m tại xã Ngọc Linh, huyện Tinh Gia (QT14a-TH)

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 mực nuớc tại các công trình có xu thế biến dộng không dáng kể và hạ thấp nhẹ, khu vực Nông Cống mực nuớc có xu thế dâng cao 

II. Tỉnh Hà Tinh  

1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ thấp là chính so với trung bình tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 0,14m tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2-HT). Chỉ có 01 công trình có mực nuớc dâng cao là 0,11m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (QT5-HT).

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 mực nuớc tại các công trình có xu thế dâng cao và biến dộng hông dáng kể.

. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ thấp và biến dộng không dáng kể so với trung bình tháng 1. Giá trị giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Phúc Trạch, huyện Huong Khê (QT4a-HK). Chỉ có 01 công trình có mực nuớc dâng cao là 0,07m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (QT5a-HT).

Dự báo: Trong tháng 3 và tháng 4 mực nuớc tại các công trình có xu thế dâng cao nhẹ so với tháng truớc