Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 01/2016 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2016 so với trung bình tháng 12 năm 2015: nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao, hạ thấp và biến động không đáng kể, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế. Giá trị hạ thấp nhất là 0,53m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67) và dâng cao nhất là 0,33m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (Q.89).  Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,16m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 11,39m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

btb_01_2016

oÐây là thời kỳ khô hạn, mực nuớc suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ nam truớc, 5 nam truớc, 10 nam truớc lần luợt là 0,49m; 0,50m và 3,09m, tại Vinh Tuờng, Vinh Phúc (Q.10M1), Kim Thành, Hải Duong (Q.144M1)

I.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 1 nam 2016 so với giá trị trung bình tháng 12 nam 2015: nhìn chung mực nuớc xu thế dâng cao, hạ thấp và biến dộng không dángkể. Giá trị mực nuớc dâng cao nhất là 0,24m tại xã Lê Lợi, huyện An Duong, TP. HảiPhòng (Q.167a) và hạ thấp nhất là 0,48m tại xã Son Ðông, huyện Lập Thạch, tỉnhVinh Phúc (Q.1aM1).  

Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 0,77m tại phuờng Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 28,71m tại phuờng Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

Ðây là thời kỳ khô hạn, mực nuớc suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ nam truớc, 5nam truớc, 10 nam truớc lần luợt là 1,29m; 2,6m và 6,54m, tại huyện Hoài Ðức, TP. Hà Nội; huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Ðịnh; Q. Hà Ðông, Hà Nội

Dự báo: Trong tháng 2 và tháng 3, mực nuớc có xu thế hạ thấp so với tháng 1