Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 01/2016 vùng Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nuớc lỗ hổng và 2 tầng chứa nuớc khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Ðà Nẵng. Trên co sở kết quả quan trắc tài nguyên nuớc duới dất nam 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nuớc duới dất duợc phân tích, dánh giá dể dự báo mực nuớc tháng 2 và tháng 3 nam 2016 cho tầng chứa nuớc chính là tầng chứa nuớc Holocene (qh) và tầng chứa nuớc Pleistocene (qp). Kết quả duợc thể hiện chi tiết nhu sau:

I. Diễn biến tài nguyên nuớc duới dất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

I.1. Tầng chứa nuớc Holocen (qh)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 1/2016 so với tháng 12/2015, mực nuớc có  xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,79m tại xã Nghia Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (QT5a-QN). Giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại xã Bình Minh, huyện Thang Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12-QD).  Trong tháng 1/2016: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 5,87m tại xã Phổ An, huyện Ðức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 0,16m tại xã Bình Thới, huyện Bình Son, Quảng Ngãi (QT2b-QN).

namtrungbo_01_2016

Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 tầng qh

I.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 1/2016 so với tháng 12/2015 mực nuớc có xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Tịnh Long, huyện Son Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (QT4b-QD). Giá trị dâng cao nhất là 0,30m tại xã Ðức Minh, huyện Mộ Ðức, tỉnh Quảng Ngãi (QT7b-QN).

Trong tháng 1/2016: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 5,88m tại xã Phổ An, huyện Ðức Phổ, Quảng Ngãi (QT9b-QN). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 0,51m tại xã Bình Quý, huyện Thang Bình, Quảng Nam (QT14-QD)

II. Chi tiết diễn biến và dự báo mực nuớc các tỉnh thành phố 

II.1. Thành phố Ðà Nẵng

II.1.1. Tầng chứa nuớc Holocen (qh)

Trong phạm vi thành phố, mực nuớc duới dất tháng 1/2016 hạ so với tháng 12/2015.

Dự báo: Trong tháng 2, 3/2016 mực nuớc có xu thế hạ

II.2. Tỉnh Quảng Nam

II.2.1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, nhìn chung, mực nuớc duới dất tháng 1/2016 có xu thế hạ so với tháng 12/2015. Giá trị hạ thấp nhất là 0,43m tại xã Bình Giang, huyện Thang Bình (QT10a-QD). Giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại xã Bình Minh, huyện Thang Bình (QT12-QD).

Dự báo: Trong tháng 2, 3/2016 mực nuớc có xu thế hạ và có xu thế dâng lên vào cuối tháng 3

II.2.3. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc duới dất tháng 1/2016 có xu thế hạ so với tháng 12/2016. Giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại xã Ðiện Phong, huyện Ðiện Bàn (QT8bQD).

Dự báo: Trong tháng 2, 3/2016 mực nuớc có xu thế hạ. Một số noi, mực nuớc có xu thế dâng lên ở cuối tháng 3/2016

II.3. Tỉnh Quảng Ngãi

II.3.1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc duới dất tháng 1/2016 có xu thế hạ so với tháng 12/2016. Giá trị hạ thấp nhất là 0,79m tại xã Nghia Dõng, TP Quảng Ngãi (QT5a-QN). Mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 5,87m tại xã Phổ An, huyện Ðức Phổ (QT9a-QN). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 0,16m tại xã Bình Thới, huyện Bình Son (QT2b-QN).

Dự báo: Trong tháng 2, 3/2016 mực nuớc có xu thế hạ.

II.3.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 1/2016 có xu thế dâng và hạ so với tháng12/2016. Giá trị dâng cao nhất là 0.30m tại xã Ðức Minh, huyện Mộ Ðức (QT7b-QN). Mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 5,88m tại xã Phổ An, huyện Ðức Phổ (QT9b-QN). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 2,6725m tại xã Tịnh Long, huyện Son Tịnh (QT4b-QN).

Dự báo: Trong tháng 2, 3/2016 mực nuớc có xu thế hạ