Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 01/2016 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tinh. Các tầng chứa nuớc chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nuớc lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên co sở kết quả quan trắc tài nguyên nuớc duới dất, diễn biến tài nguyên nuớc duới dất duợc phân tích và dánh giá dể dự báo cho tháng 2 và tháng 3 nam 2015. Kết quả duợc thể hiện chi tiết nhu sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 1 nam 2016 có xu thế hạ thấp là chính so với trung bình tháng 12 nam 2015. Giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH), giá trị dâng cao nhất là 0,14m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH).

btb_01_2016

Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 năm 2016 tầng qh

Dự báo: Trong tháng 2 và tháng 3 mực nuớc tại các công trình có cả hai xu thế hạ thấp và dâng cao nhẹ

Cảnh báo: không có cảnh báo.  

2.  Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 1 nam 2016 có xu thế hạ thấp và biến dộng không dáng kể so với trung bình tháng 12 nam 2015. Giá trị dâng hạ thấp nhất là 0,44m tại xã Yên Thái, huyện Yên Ðịnh (QT1a-TH).

Dự báo: Trong tháng 2 và tháng 3 mực nuớc tại các công trình có xu thế hạ thấp, riêng tại khu vực Nông Cống (QT11a-TH) mực nuớc có xu thế dâng cao 

I. Tỉnh Hà Tinh  

1. Tầng chứa nuớc Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 1 nam 2016 có xu thế hạ thấp và biến dộng không dáng kể so với trung bình tháng 12 nam 2015. Giá trị hạ thấp nhất là 0,33m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT).

Dự báo: Trong tháng 2 và tháng 3 mực nuớc có cả hai xu thế hạ thấp và dâng cao.

2. Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 1 nam 2016 có xu thế hạ thấp và biến dộng không dáng kể so với trung bình tháng 12 nam 2015. Giá trị giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại xã Phuợng  Ðiền, huyện Huong Khê (QT1a-HK).

Dự báo: Trong tháng 2 và tháng 3 mực nuớc tại các công trình có cả hai xu thế dâng cao và hạ thấp nhẹ so với tháng truớc