Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 9 năm 2018 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Bản tin tài nguyên nước mặt cung cấp thông tin số lượng, chất lượng nước nhằm phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.Bản tin tài nguyên nước mặt được công bố định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm dựa trên kết quả quan trắc của 6 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Bản tin tài nguyên nước mặt cung cấp thông tin số lượng, chất lượng nước nhằm phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.Bản tin tài nguyên nước mặt được công bố định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm dựa trên kết quả quan trắc của 6 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

1 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

1.1 Tài nguyên nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh: Chế độ nước sông Yên Thuận biến đổi theo mùa; mùa cạn từ tháng 1 đến tháng 8, mùa lũ từ tháng 9 đến hết tháng 12

1.2 Tài nguyên nước sông tại trạm An Thạnh: Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước 9 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau:

1.2.1 Trên sông Kỳ Lộ

Mực nước trung bình tháng 9 năm 2018 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 312 cm, giảm 12 cm so với tháng trước, giảm 4 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 12 cm so với giá trị trung bình tháng 9 nhiều năm

1.2.2 Trên sông Vét

Mực nước trung bình tháng 9 năm 2018 trên nhánh sông Vét tại trạm An Thạnh là 314 cm, giảm 12 cm so với tháng trước

2 Vùng Tây Nguyên

2.1 Tài nguyên nước sông Ya Yun tại trạm Ya Yun Hạ

Chế độ nước sông YaYun được chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa cạn từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa lũ từ tháng 5 đến tháng 10. Lũ thường xuất hiện thất thường do chịu ảnh hưởng của thủy điện HMun tại đầu nguồn cách trạm 12 km đổ về, dạng lũ đơn, cường suất lớn, thời gian lũ ngắn

2.2 Tài nguyên nước sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên

Mực nước trung bình tháng 9 năm 2018 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48847 cm, tăng 101 cm so với tháng trước, tăng 146 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 131 cm so với giá trị trung bình tháng 9 nhiều năm. Trong tháng 9 năm 2018, tại trạm Đức Xuyên tiến hành đo lưu lượng nước được 06 lần. Lưu lượng nước trung bình tháng là 100,03 m3/s, giảm 60,4 m3/s so với tháng trước, tăng 28,9 m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2017

2.3 Tài nguyên nước trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh

Mực nước trung bình tháng 9 năm 2018 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88063 cm, tăng 36 cm so với tháng trước, giảm 1 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 25 cm so với giá trị trung bình tháng 9 nhiều năm

2.4 Tài nguyên nước sông Đồng Nai tại trạm Cát TiênMực nước trung bình tháng 9 năm 2018 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 13034 cm, giảm 102 cm so với tháng trước, tăng 57 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 70 cm so với giá trị trung bình tháng 9 nhiều năm

Xem chi tiết tại đây