Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 7 năm 2018 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

1. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.
Về mực nước:
– Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2018 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3155 cm, tăng 06 cm so với tháng trước;
– Trạm An Thạnh (trên nhánh sông Kỳ Lộ): Mực nước trung bình tháng 7 năm 2018 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 320 cm, giảm 06 cm so với tháng trước, tăng 02 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 17 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm.
– Trạm An Thạnh (trên nhánh sông Vét): Mực nước trung bình tháng 7 năm 2018 trên nhánh sông Vét tại trạm An Thạnh là 322 cm, giảm 06 cm so với tháng trước.
Về chất lượng nước:
– Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông Yên Thuận không thay đổi so với tháng trước.
2. Vùng Tây Nguyên
Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:
Về mực nước:
– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2018 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20882 cm, tăng 23 cm so với tháng trước, tăng 06 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 32 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm.
– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2018 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48716 cm, giảm 10 cm so với tháng trước, tăng 05 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 33 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm.
– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2018 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88006 cm, tăng 09 cm so với tháng trước, giảm 51 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 10 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm.
– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2018 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12896 cm, tăng 71 cm so với tháng trước, giảm 77 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 18 cm so với giá trị trung bình tháng 7 nhiều năm.
Về chất lượng nước:
– Chất lượng nước sông tại trạm Ya Yun Hạ có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích khác tương đương. Chất lượng nước đã tốt hơn nhiều so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên cho thấy đầu tháng 7, nước sông bị ô nhiễm do chỉ tiêu Tổng Coliform tăng cao, từ giữa tháng chất lượng nước sông đã tốt hơn, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Chất lượng nước sông đã tốt hơn nhiều so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông tại trạm Đại Ninh có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích khác tương đương. Chất lượng nước sông đã bị suy giảm so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên có thể sử dụng được cho mục đích tưới tiêu hoặc các mục đích khác tương đương. Chất lượng nước sông đã bị suy giảm so với tháng trước.

Chi tiết xem tại đây