Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 6 năm 2018 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.
Về mực nước:
– Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2018 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3149 cm, giảm 03 cm so với tháng trước;
– Trạm An Thạnh (trên nhánh sông Kỳ Lộ): Mực nước trung bình tháng 6 năm 2018 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 326 cm, tăng 03 cm so với tháng trước, giảm 11 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 05 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm.
– Trạm An Thạnh (trên nhánh sông Vét): Mực nước trung bình tháng 6 năm 2018 trên nhánh sông Vét tại trạm An Thạnh là 328 cm, tăng 03 cm so với tháng trước.
Về chất lượng nước:
– Chất lượng nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Chất lượng nước sông không thay đổi so với tháng trước.
Vùng Tây Nguyên
Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:
Về mực nước:
– Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2018 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20859 cm, tăng 65 cm so với tháng trước, tăng 21 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 35 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm.
– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2018 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48762 cm, tăng 29 cm so với tháng trước, tăng 37 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 50 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm.
– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2018 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 87997 cm, giảm 10 cm so với tháng trước, giảm 42 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 17 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm.
– Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 6 năm 2018 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12825 cm, tăng 106 cm so với tháng trước, giảm 62 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 25 cm so với giá trị trung bình tháng 6 nhiều năm.
Về chất lượng nước:
– Chất lượng nước sông tại trạm Ya Yun Hạ bị ô nhiễm do các chỉ tiêu TSS, Tổng Coliform và độ đục tăng cao. Chất lượng nước bị suy giảm nhiều so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông tại trạm Đức Xuyên bị ô nhiễm do chỉ tiêu Tổng Coliform tăng cao. Chất lượng nước sông đã bị suy giảm nhiều so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông tại trạm Đại Ninh có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Chất lượng nước sông đã tốt hơn nhiều so với tháng trước.
– Chất lượng nước sông tại trạm Cát Tiên cho thấy đầu tháng 6 chất lượng nước sông có thể sử dụng được cho mục đích sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp; đến giữa tháng chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu hoặc các mục đích khác tương đương. Chất lượng nước sông không thay đổi nhiều so với tháng trước.
Chi tiết xem tại đây